Zumba Fitness

Zumba to inspirowane Ameryk? Po?udniow? zaj?cia taneczno-ruchowe. Po??czenie ta?ca, aerobiku oraz latynoameryka?skiej i mi?dzynarodowej muzyki sprawi?o ?e powsta? dynamiczny, ekscytuj?cy i skuteczny program fitness.

Zumba jest przeznaczona dla ka?dego, zarwno dla kobiet i m??czyzn. Jest efektywn?, nowatorsk? form? treningu, a na jej wyj?tkowo?? i skuteczno?? sk?adaj? si?:

  • ?wietna zabawa - Zumba to "Zakamuflowana gimnastyka". Dzi?ki formie ta?ca i zabawy podczas treningu uczestnik nie zdaje sobie sprawy ?e ?wiczy.
  • ?atwo?? - Zumba jest przeznaczona dla ka?dego. W treningu mog? uczestniczy? bez ?adnego przygotowania, osoby o r?nej sprawno?ci fizycznej i w r?nym wieku. Formu?a krokw podstawowych sprawia, ?e udzia? w zaj?ciach nie wymaga znajomo?ci krokw tanecznych.
  • Inno?? - Muzyka, kroki, ruchy, program zaj?? s? niespotykane.
  • Efektywno?? - Zumba to program opieraj?cy si? na treningu Cardio, ktrego rezultatem jest modelowanie sylwetki cia?a i figury oraz osi?gni?cie po??danej sprawno?ci fizycznej.